Kategorier
Projekter

Lindevang vej

Plads til regnvand, trafiksikkerhed og det grønne på vejen.

På villavejen Lindevang er der 7 grønne vejbede til nedsivning og rensning af det regnvand, som falder på vejen, samt det overskydende vand fra haverne. Vejbedene er grønne pletter på Lindevang og har også en fart nedsættende effekt.

Vejbedene er opbygget med faskinekassetter til at give volumen, betonkantsten for at beskytte vejkassen mod opblødning og give stabilitet, rensende filterjord og tørketålende planter for at håndtere vejvandet.

De eksisterende vejbrønde er lukket, og vejvandet strømmer nu ind i vejbedene på overfladen af vejen. Her passerer vandet et forbassin, hvor store partikler i vejvandet tilbageholdes. Derfra løber vandet videre igennem filterjorden og planterne, hvor tungmetaller og forurenende partikler optages. Fra filterjorden løber regnvandet ned til faskinen og nedsiver derfra til den omkringliggende jord.

Plan B – koblede løsninger

Når det regner så meget at vejbedene og de underliggende faskiner er fyldte og jorden er mættet, løber vandet fra overfladen af vejen til kloakken. Der er etableret en brønd (bypass) i bedet, som skaber forbindelse mellem overfladen og faskinen, så faskinen fyldes helt op, inden der kommer overløb til vejen og de bibeholdte eksisterende vejbrønde i lavpunkterne af vejen.

Plantevalg

Vejbedenes æstetiske karakter blev valgt ved rådføring med beboerne på Lindevang. Der blev afholdt en planteworkshop, hvor det blev afklaret hvilke præferencer beboerne havde.

Beboerne lagde vægt på at bedene var præsentable, spændende størstedelen af året og ens ned igennem vejen. Der er sat tørketålende løg i bedene med blomstring i foråret og sommeren, Løvehale og engelsk græs blomstrer fra juli og sluttelig blomstrer sankthansurterne august til oktober.

Den store faskine kapacitet gør, at forholdene i bedene hovedsageligt vil være tørre, men det er væsentligt ved udvælgelsen, at planterne også kan tåle våde perioder. Planterne er placeret, så fx krybende læbeløs står hvor der er periodiske oversvømmelser og den tørketålende kattefod står i det meste af bedet som bunddække. Desuden er der valgt planter med trevlerødder, der sikrer en god jordstruktur og renseevne. Planternes funktion er at kunne optage de forurenende partikler og give vejen et grønt udtryk.

Forsøgsprojektet

Projektet er en del af et fireårigt forsøgsprojekt under innovationskonsortiet Byer I Vandbalance, der omfatter private og offentlige aktører inden for vandsektoren. Ambitionen med dette delprojekt er at udvikle og afprøve lokale løsninger til rensning og nedsivning af vejvand igennem filterjord.

Projekttegning

Tegning over vandets vej igennem regnbed til faskine og på hele Lindevang.

Hent tegning over vandets vej som pdf

Planteplan

Oversigt over vejbedene og vejbedsplanterne samlet.

Hent oversigten som pdf

Udvidet planteplan

Teknisk tegning over vejbedet og planteplan med fotos og kommentarer.

Hent teknisk tegning som pdf

Galleri

Fakta

Adresse:

Lindevang, 2660 Brøndby – Vis på Google Map

Etableret:

Efterår 2012.

Elementer:

7 Regnbede med filterjord og faskiner.

Afkobling:

Delvis afkobling til 3 års regn med overløb til kloak.

Dimension:

2500 m2 vejareal afkoblet til 130 m3 i regnbede og faskiner.

Medvirkende:

HOFOR A/S, BIOFOS, Brøndby Kommune, Beboerne på Lindevang, Partnere i Byer i Vandbalance, Orbicon, Per Aarsleff, TI, Københavns Universitet, Wavin m.fl.