Kategorier
Projekter

Nørregård

En række forskellige løsninger skal klimasikre området omkring Nørregård.

Kvarteret omkring Horsedammen er et område med mange forskellige aktiviteter, for en bred målgruppe af kommunens borgere. Desværre har kvarteret, under tunge regnhændelser, været hårdt ramt af oversvømmelser. Horsedammen bliver derfor prioriteret højt i Brøndby Kommunes nye klimatilpasningsplan. I samarbejde med HOFOR er der udarbejdet en række klimasikringer i området, der skal sikre området mod en 5-års regnhændelse.

I gårdene omkring Nørregård er der etableret vandløbskanaler mellem bygningerne til at lede regnvandet væk, og gårdområderne er derved mindre oversvømmelsestruede. Dette giver samtidigt de mange forskellige brugere på Nørregård, noget smukt at se på. ”Skrænterne” på kanalerne er tilplantet med varieret plantedække og de eksisterende træer er så vidt muligt bevaret. Nedløbsrørene er drejet væk fra kloakken, så regnvandet i stedet løber i åbne kanaler på overfladen, til grønne regnvandsbede og -områder. Brøndby Kommune har selv stået for at designe, planlægge og udføre de rekreative klimatilpasninger omkring Nørregård, og HOFOR har finansieret projektet. Med den opdeling har alle parter fået deres ønsker og mål opfyldt omkring projektet.

Parkeringsarealet ved Nørregård har også været under forandring. Herunder blev der etableret et regnvandsbassin, der skal opsamle og forsinke regnvandet fra det omkringliggende kvarter. Parkeringsarealet er belagt med permeabel asfalt, der betyder at regnvandet kan sive ned gennem asfalten til det underjordiske bassin. På den måde strømmer regnvandet ikke til områder og arealer hvor det kan forårsage skader, men siver i stedet langsom ned til bassinet.

Planlægningen af projektet har dog ikke været uden udfordringer. Områder har nemlig både et højtliggende grundvandsspejl, en nærliggende grundvandsboring, samt et højtliggende overløb til resten af regnvandsledningerne. Dette betyder at bassinet skulle etableres med lav opbygning og desuden have en fast bund for at undgå nedsivning af vejsalt. Derfor blev bassinet opbygget af 16 rækker Aquaton tunnelfaskiner og skærver, der vil have en kapacitet på 2800 m3. Derudover er der en kapacitet på 1000 m3 i selve parkeringsarealet, der er blevet nedsænket og har fået høje kantstene rundt om. Det underjordiske regnvandsbassin bliver omsluttet af en bentonitmembran for at undgå nedsivning.

En ny teknisk løsning forlænger den forventede levetid af bassinet fra 30 år til 75 år og består i, at bassinet kobles til et stort beton-sandfang som sænker vandhastigheden og mindsker ophobninger af sediment i bassinet. Alle tunnelfaskiner har derudover PE-bundplader, der sikrer at sediment nemt kan spules væk. Disse løsninger gør driften af bassinet nemmere.

Galleri

Fakta

Adresse:

Horsedammen 42, 2605 Brøndbyvester – Vis på Google Map

Etableret:

2019

Elementer:

Regnvandsbede, nedsivning, regnvandsrender, forsinkelse, afledning, over- og underjordiske bassiner, rekreative grønne løsninger

Medvirkende:

HOFOR, Brøndby Kommune.