Kategorier
Projekter

Herlev Gadekær

Et lokalt Gadekær med flere funktioner.

Foran Hjulmandens hus i Herlev ligger det gamle gadekær, der er med til at give området præget af en gammel bydel. Men ud over de rekreative værdier, har gadekæret også en skjult værdi for byens borgere. Gadekæret og byparkens bassin fungerer nemlig som et af HOFORs regnvandsbassiner i Herlev Kommune, og er derved med til at klimasikre nærområdet.

De to bassiner er forbundet af en ca. 3 meter smal kanal, og fungerer som forsinkelse af regnvand. Herved mindskes belastningen af regnvandskloaksystemerne og dermed risikoen for overløb og lokale oversvømmelser.

Gadekæret har ingen naturlig vandtilførsel, ud over overfladeafstrømning fra omkringliggende sti- og græsarealer. Vandet i gadekæret kommer derfor primært fra tag- og overfladevand samt drænvand fra overløb fra det offentlige regnvandssystem. Gadekæret har ingen nedsivningseffekt og fungerer derfor kun som forsinkelsesbassin.

Den økologiske tilstand i gadekæret blev undersøgt i 2008. Grundet den ringe vandudskiftning og cirkulation blev der målt et højt næringsindhold, dårlig sigtdybde samt et tykt slamlag på bunden. Heraf blev der besluttet et genopretningsprojekt så gadekæret kunne få en bedre økologisk tilstand.

Projektet startede med bl.a. udplantninger af undervandsplanter, der forbedrer iltning og leveforhold. Forbedringerne viste sig dog ikke at være tilstrækkelige, og en ny analyse i 2019 viste stadig en dårlig økologisk tilstand.

Herlev Kommune har derfor besluttet at etablere et grønt biorenseanlæg der vil forbedre den økologiske tilstand, samt have en grøn forskønnelsesværdi. Biorenseanlægget anlægges som 4 terrasser på rampen i gadekærets nordøstlige bassin, med en samlet højdeforskel på 1,2m.

I terrasserne plantes forskellige nærringskrævende og vandtålende stauder. Derved tilbageholder anlægget næringsstoffer fra gadekæret og bliver i stedet brugt som næringskilde til stauderne.

Søens vand cirkuleres ved at etablere en drænpumpe, som pumper vandet fra gadekærets sydlige bassin til en underjordisk vandledning. Herfra ledes vandet til biorenseanlægget i det nordlige bassin. Cirkulation i vandet skaber et højere iltindhold, og derved bedre levevilkår for flora og fauna.

Galleri

Fakta

Adresse:

Herlev Bygade 33, 2730 Herlev – Vis på Google Map

Elementer:

Forsinkelse, afledning, biorensning, rekreative løsninger.

Medvirkende:

HOFOR, Herlev Kommune.