Klimatilpasning old

 

Hvorfor klimatilpasning bliver mere og mere relevant for almindelige husejere, og hvad blågrøn klimatilpasning er finder du information om her på siden.

Du finder links til bl.a. kommunernes Klimatilpasningsplan og Spildevandsplan, samt folderen Blågrøn klimatilpasning i Brøndby, der beskriver demonstrationsprojekterne om regnvandshåndtering på overfladen.

Da RegnRuten havde sin begyndelse i Brøndby, vil du primært finde links og guides til klimatilpasning i Brøndby. Løbende følger projekter fra HOFORs opland og vi vil udvide indholdet til også at pege i retning mod flere kommuner.

 

Bæredygtig regnvandshåndtering

Klimaforandringerne udfordrer vores byer og kloaksystemer med ændrede regnmønstre. Det er en stor opgave, fordi kloaksystemerne ikke er dimensioneret til at håndtere de øgede nedbørsmængder. Der findes heldigvis metoder, som kan tages i brug for at nedsætte belastningen af vores kloakker. Særligt i fælleskloakerede områder er der behov for at aflaste kloakrørene. Grundtanken er enkel: Jo mere regnvand der kan håndteres lokalt, jo mindre behøver vi at udbygge de dyre kloakker. HOFOR A/S påskønner lokale løsninger, fordi regnvand, der nedsives lokalt, ikke optager plads i kloaksystemet. Dette betyder færre oversvømmelser på uønskede steder.

 

Samarbejde

HOFOR A/S og kommunerne samarbejder bredt og tværfagligt om klimatilpasning og om at udvikle løsninger til at afhjælpe fremtidens afvandingsproblemer lokalt og bæredygtigt. Vi tager opgaven med at klimatilpasse alvorligt og gør det i samarbejde både med borgere, undervisningsinstitutioner og det private erhvervsliv, da klimatilpasning er et fælles ansvar at løse.

 

Demonstrationsprojekter

I en række demonstrationsprojekter rundt omkring i kommunerne afprøver og udvikler HOFOR A/S blågrøn klimatilpasning i praksis ligefra myndighedsbehandling til udførelse. Intentionen med demonstrationsprojekterne er, at de skal danne forbillede for andre og inspirere til løsninger lige fra private haver til offentlige veje, institutioner og parker. Erfaringerne fra projekterne kan udbredes til andre kvarterer og projekter og dermed bidrage til borgernes, forsyningens og kommunens tilpasning til klimaforandringer.

 

Blågrøn Klimatilpasning

Blågrøn klimatilpasning betyder regnvandshåndtering på overfladen af byen. De overjordiske løsninger er et supplement til de traditionelle underjordiske løsninger og i kombination kan rette løsning anvendes på rette sted.

Ved at holde vandet på overfladen og forsinke, fordampe og nedsive regnvand belastes kloakkerne ikke. Det kan betyde færre oversvømmelser af byens værdier og overløb med opblandet spildevand til blandt andet Strandsøerne og øvrige recipienter i oplandet. Samtidig kan blågrøn klimatilpasning indgå i en grøn infrastruktur og skabe synergier og merværdi blandt andet i form af en grønnere by med vandet i centrum som en rekreativ ressource.

I stedet for kun at lede regnvand til kloakken, kan regnvand fra tage, stier og andre befæstede arealer fordampes, nedsives eller genanvendes der, hvor det falder. Denne type af løsninger kaldes ofte Lokal Anvendelse af Regnvand og forkortes til LAR. LAR-løsninger kan både være synlige i terrænet i form af regnbede eller gemt under jorden som faskiner m.m. Synlige LAR-løsninger kan bidrage til spændende oplevelser og kvalitet i lokalområdet og rummer samtidig et besparelsespotentiale fremfor traditionel separatkloakering. Begrebet LAR bruges oftest om de små og lokale tiltag, der typisk håndterer normalregn, men tankegangen kan sagtens skaleres op på regional skala med større tiltag. Her kan grøfter, tilgængelige regnvandsbassiner, regnvandsbiotoper, grønne strøg m.m. nævnes som eksempler, hvor regnvandet anvendes som ressource samtidig med at de voldsommere regnhændelser kan håndteres.

 

Plan B-sikring mod skybrud

Plan B løsninger anvendes typisk som skybrudsikringer. Det er løsninger der ligger udover dimensioneringskravet for normale regnhændelser. Landskabsbaserede Plan B løsninger omfatter kortlægninger og løsninger for, hvordan byens landskab kan bruges til at magasinere og aflede ekstrem nedbør. Formålet er at begrænse den skade, der opstår ved oversvømmelser ved at aflede eller forsinke ekstrem nedbør de steder, hvor den gør mindst mulig skade. Det kan for eksempel være i parker, på boldbaner, vejarealer og parkeringspladser.

 

Holdning

HOFOR A/S og kommunerne lægger vægt på at udvikle og fremvise synlige og robuste løsninger, der udover at klimatilpasse, tilbyder merværdi i form af rekreative muligheder og begrønning med regnvandet som en synlig kvalitet og ressource.

Det er ikke et spørgsmål om at forkaste fra den traditionelle tilgang med afledning af regnvand under jorden i rør, men mere at nuancere paletten af muligheder. På den måde kan man anvende rette løsning på rette sted og skabe rekreativ merværdi og besparelser, hvor det er muligt. De mest robuste løsninger er ofte koblede løsninger i en kombination mellem de lokale og regionale løsninger og en kombination mellem de underjordiske rør og de synlige overfladeløsninger.

 

klimatilpasning i Brondby folder_forsideBLÅGRØN KLIMATILPASNING I BRØNDBY

Folder der beskriver demonstrationsprojekterne i Brøndby om regnvandshåndtering på overfladen.

Klik her for at åbne PDFen

 

Blågrøn klimatilpasning i Brøndby kort_2013_Page_1BLÅGRØN KLIMATILPASNING KORT

Oversigtskort over demonstrationsprojekterne i Brøndby.

Klik her for at åbne PDFen

 

KLIMATILPASNING.DK

Naturstyrelsens hjemmeside om klimatilpasning og klimaforandringer for borgere, kommuner og erhvervsliv. Her kan du bl.a. finde værktøjer og inspiration til klimatilpasning og bestille klimatjek af dit hus.

Klik på dette link

 

Nedenfor kan du finde kommunernes klimatilpasningsplaner samt spildevandsplaner

 

 

KLIMATILPASNINGSPLANER:

 

ALBERTSLUND Klik her

 

BRØNDBY Klik her

 

DRAGØR Klik her

 

HERLEV Klik her

 

HVIDOVRE Klik her

 

KØBENHAVN Klik her

 

RØDOVRE Klik her

 

VALLENSBÆK Klik her

 

 

SPILDEVANDSPLANER:

 

ALBERTSLUND Klik her

 

BRØNDBY Klik her

 

DRAGØR Klik her

 

HERLEV Klik her

 

HVIDOVRE Klik her

 

KØBENHAVN Klik her

 

RØDOVRE Klik her

 

VALLENSBÆK Klik her