Din regn old

 

Her på siden finder du information og inspiration til hvordan du selv kan bøje nedløbsrøret væk fra kloakken og anvende dit regnvand lokalt.

I højre side er en samling af foldere med anvisninger og inspiration til forskellige regnvandsløsninger på egen grund. Du kan fx se hvordan du laver en faskine, hvilke planter der egner sig til dit regnbed og hvordan du laver en nedsivningstest. På din kommunes hjemmeside kan du finde information hvilke tilladelser du bør søge, samt guides til at søge.

NB vær opmærksom på at procedurerne er forskellige i kommunerne,  så kontakt din kommune for at få klarlagt dine muligheder inden du bøjer nedløbsrøret og stikker spaden i jorden.

Herunder kan du læse mere om hvilken løsning du skal vælge og om mulighederne for at få økonomisk tilskud i din kommune.

 

[readmore todo=start]

 

Håndtering af regnvand på egen grund ?

 

Der er en række regnvandsløsninger du kan vælge men overordnet set kan de deles op i tre kategorier:

  • Nedsivning af regnvand dækker regnvandsbede, græsbassiner, grøfter, faskiner og permeable belægninger m.fl.
  • Forsinkelse af regnvand dækker grønne tage, vandhuller, bassiner, sikringsvolde m.fl.
  • Genanvendelse af regnvand dækker regnvandsbeholdere og tankanlæg til vanding, toiletskyl, tøjvask m.fl.

Lokale forhold såsom jordbund, grundvand, eventuel forurening på din grund samt din brug og dine ønsker for regnvandsløsningen har betydning for, om du skal vælge en løsning, hvor du nedsiver, forsinker og/eller genanvender regnvandet. Hvis du f.eks. bor i et område med høj grundvandstand kan du vælge en overfladenær løsning såsom et grønt tag eller et regnbed. Bor du i et forurenet område må du umiddelbart ikke nedsive og kan i stedet vælge et forsinkelses- eller genanvendelseselement. I de fleste andre områder kan der vælges frit imellem alle typer af løsning.

 

Koblede løsninger
For at få den mest robuste og billige regnvandsløsning kan det anbefales at du anvender flere elementer i forlængelse af hinanden som koblede løsninger. Derudover kan det også anbefales at du holder regnvandet på overfladen.

 

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag
Hvis du håndterer 100 % af dit regnvand lokalt på egen grund kan du fx i Brøndby Kommune få tilbagebetalt op til 40 % af kloaktilslutningsbidraget (ca. 23.000 kr.). I alle tilfælde vurderes det enkeltvist om en tilbagebetaling kan komme på tale og i hvilket omfang. Ansøgninger om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag vurderes og behandles af HOFOR A/S.

Du skal ansøge din kommune for at få tilladelse til at håndtere regnvand på egen grund. Hvis man vælger en nedsivningsløsning skal der ansøges om nedsivningstilladelse, hvor der gøres rede for om miljøhensyn og afstandskrav er overholdt i løsningen. Hvis løsningen godkendes kan du anmode HOFOR A/S om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Typisk kan du udføre regnvandsløsningen selv. Dog skal afpropning af den eksisterende kloak udføres af autoriseret kloakmester. HOFOR A/S kontaktes for tilsyn af anlægget inden væsentlige installationer dækkes til.

 

Anbefalet praksis hvis du vil håndtere regnvand på egen grund
1: Kontakt HOFOR A/S for rådgivning om tekniske muligheder, dimensionering, plantevalg og mulighed for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

2: Ansøg Brøndby Kommune om nedsivningstilladelse (miljøhensyn og afstandskrav)

3: Kommunen sender tilladelse til grundejer og Kloakforsyning – inkl. beskrivelse af praksis for afpropning.

4: Kontakt HOFOR A/S for tilsyn og tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

 

 

[readmore todo=end]

Roercenter-anvisning 016_komprimeretANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

Folderen giver et teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til nedsivning af regnvand på egen grund.

 

Klik her for at åbne PDFen

 

 

 

 

Pages from BorgerpjeceREGNVAND I HAVEN

Folderen fortæller hvordan regnvand, der falder på husejerens grund kan nedsives i haven og blive til grundvand.

 

Klik her for at åbne PDFen

 

 

 

 

2 udg_LARmetodeguide_5_rwt 6aprilLAR METODEGUIDE 

Folderen over muligheder for lokal anvendelse af regnvand.

 

Klik her for at åbne PDFen

 

 

 

 

Bilag 1_nedsivningstestNEDSIVNINGSTEST

Guide til at lave nedsivningstest på egen grund

 

Klik her for at åbne PDFen

 

 

 

 

 

Bilag 2_ Beplantning i regnbede_Page_1BEPLANTNING I REGNBEDE

Guide til hvad du skal tage højde for ved etablering af regnbed med planter

 

Klik her for at åbne PDFen

 

 

 

 

 

ikon_linkHAVESELSKABET

For inspiration til regnvandsløsninger fra forskellige steder i Danmark og med anvisninger til etablering af dit eget projekt

 

Klik på dette link

 

 

 

ikon_linkLAR I DANMARK

En hjemmeside af Vand i Byer under Teknologisk Institut, der forsøger at samle og præsentere al tilgængelig viden om lokal anvendelse af regnvand i Danmark.

 

Klik på dette link

 

 

 

 

ikon_linkKLIMAMODEL.DK

Guide til klimatilpasning for almennyttige boligforeninger

 

Klik på dette link